ثبت شرکت تعاونی دارای ۲ مدل است

۱ – هیچ گونه مالیات و عوارض از هر قبیل که باشد (چه مرکزی و چه محلی) از مشارکت وصول نخواهد شد مگر مالیاتها و عوارضی که بدونتبعیض بوده و شامل عموم مؤسسات تولیدی مشابه میگردد. هر گاه اشخاص متعددی در پدید آوردن نرمافزار مشارکت داشته باشند، چنان چه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرمافزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق میگیرد. حقوق مادی نرمافزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارشدهنده است، مگر این که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرمافزارها متعلق به پدیدآورنده است. که تقاضای ثبت مینماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدینترتیب دیگری مقرر شده باشد. کارشناس با توافق طرفین ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه تعیین خواهد شد در صورتی که طرفین ظرف مدت مذکور از تعیین کارشناسخودداری نمایند این طور تلقی خواهد شد که از ترتیب خاص ارجاع امر به کارشناس صرف نظر نمودهاند. ۴ – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینههای مذکور در این ماده به شرکت دوپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایندعلاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهدشد.

ثبت شرکت ها

انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییسهیأت مدیره به وسیله طرف اول و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامههای مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع یا اعلام نتیجه نماید. به منظور صدور تأییدیهی فنی برای نرمافزارهایی که پدیدآورنده، مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (۱۰) قانون، کمیتهای با ترکیب مقرر در مادهی مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل میشود. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگکننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناختهمیشوند. به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایهگذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاههای ذیربط از جمله وزارتامور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوریاسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تامالاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.

تبصره: کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهرهبرداری نسخهی کپی غیرمجاز نرمافزارهای مورد حمایت این قانون روی رایانههای متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمیباشند. سرمایهگذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی میگردد. خرید و بهکارگیری نرمافزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعهی آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع میباشد. ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینهی خرید نرمافزارهای کپی غیرمجاز نیستند. یکی دیگر از مزایای تقسیم سرمایه به سهام این است که هر شخصی می­تواند به اندازه وسع خود اقدام به خرید سهام کند. تبصره: هر یک از شرکا به تنهایی یا همهی آنها به اتفاق میتوانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه نمایند. برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید . از تاریخ تصویب این قانون و آییننامه اجرایی آن، قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی – مصوب ۱۳۳۴/۹/۷ – و آییننامهاجرایی آن لغو میگردد. Con tent h as been generated  with t​he ᠎help of GSA C ontent  Generator DEMO᠎!

در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایهگذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد. بسیاری از کاربران علاقه مندند که نام برند خود را به زبان فارسی در اینترنت ثبت کنند، با توجه به قوانین جدید ICANN ایرانسرور میتواند بصورت فارسی نام دلخواه شما را در پسوند .Com و .Net ثبت نماید. ب – ثابت شود که میتواند با فشار طبیعی به مدت سی روز متوالی به میزان روزی دو هزار بشکه نفت خام چنانچه عمق طبقه نفت ده از ۲۵۰۰ متربیشتر نباشد و روزی سه هزار بشکه در صورتی که عمق زیادتر باشد تولید کند. چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهرهدهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهرهده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعاتحاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) ضریبهای بهرهدهی در میزانهای مختلف تولید ودر صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازدهساله میتواند مقادیر کافی نفتتولید کند به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شدهای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.

Leave a comment

Your email address will not be published.